İthalat Mevzuat Uygulamaları


İhracat Mevzuat Uygulamaları


Teslim Şekilleri


Ödeme Yöntemleri


Teslim Şekilleri
• Mallar nerede teslim edilecek?
• Risk nerede el değiştirecek?
• Taşıma masraflarının paylaşımı nasıl yapılacak?
• Sigortayı kim yaptıracak?
• Kayıp-hasar riskini kim üstlenecek?
Sorularına cevabı seçilen teslim şekli verir .
Taşıma yöntemine göre doğru teslim şekli seçilmelidir . ../ Son versiyon Incoterms 2000'dir.
Teslim Şekilleri

Incoterms 2000 kategoriler (toplam 13 adet) • E grubu (Exworks)

Satıcının işyerinde teslim
• F grubu (FCA - FAS - FOS)
Taşımacıya teslim - ana taşımayı alıcı karşılar. • C grubu (CFR,CIF,CPT,CIP)
Satıcı navlunu öder (CIF ve CIP'te sigortayı da öder). Ancak sigortayı yapmış olmasına rağmen risk sorumluluğu "yükleme yerinde" sona erer.
D grubu (DAF,DES,DEQ,DDU,DDP)
Satıcının masraf ve risk sorumluluğu malın belirtilen "varış yerinde" sona erer
Teslim Şekilleri (EXW)


Satıcı, belirlenen ticari işletmede (imalathane, depo, fabrika vb.) malları gümrükleme işlemleri yapılmamış ve taşıma aracına yüklenmemiş bir şekilde alıcının emrine hazır bulundurarak teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.
Malların teslim noktasından alınmasından ve ithalatçının ülkesine götürülmesi ile ilgili tüm masraflar ve riskler alıcıya aittir. Bu açıdan bu teslim şekli satıcıya en az yükümlülük getiren teslim şeklidir.

Fakat taraflar çıkışta, malların yüklenmesinden ve buna bağlı tüm hasar ve masraflardan satıcının sorumlu olmasını isterlerse, bu husus satım sözleşmesine eklenecek açık bir kayıtla belirtilmelidir. Eğer alıcı doğrudan veya dolaylı olarak gerekli gümrükleme işlemlerini gerçekleştiremiyorsa, bu terim kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda, satıcının yüklemeyi, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere kabul etmesi şartı ile, FCA terimi kullanılmalıdır.

Özetle satıcı sorumluluğu:

Satıcı anlaşma koşullarına uygun şekilde malı hazırlayarak belirtilen tarih ve yerde alıcının emrine hazır halde tutar. Malların emrine hazır tutulduğunu alıcıya bildirir.

Özetle alıcı sorumluluğu:

Hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü ithalat ve ihracat iznini veya diğer resmi izni almalı ve uygulandığı ölçüde tüm gümrük işlemlerini tamarnlarnahdır.
Malların taşınması için taşıma firması ile anlaşır ve navlun bedelini öder. Bu teslim şeklinde malların alıcı tarafından sigortalanması gerekir.

Teslim Şekilleri (FCA)

Satıcının malları ihracat için gümrüklenmiş olarak alıcı tarafından belirlenen taşıyıcı firmaya belirlenen yerde teslim edilmesi ile sözleşme tahtında teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.Eğer teslim satıcının mahallinde gerçekleşirse, satıcı yüklemeden sorumludur. Eğer teslim başka bir yerde yapılmışsa o zaman Satıcı malların boşaltılmasından sorumlu olmaz.

Özetle satıcı sorumluluğu:

Satıcı, hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere hracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli formaliteleri tamamlamalıdır.

Özetle alıcı sorumluluğu:

Alıcı ithalat ile ilgili belge / izinleri almak ve gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür.Taşıtma acentası ile anlaşır ve navlun ücretini öder. Belirlenen tarih ve yerde malların kendi tayin ettiği taşıma firmasına teslimı ile birlikte bundan sonra oluşacak tüm masraf ve riskleri üstlenir. Malların ithali veya transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamaııdır. Bu teslim şeklinde malların alıcı tarafından sigortalanması gerekir.
Teslim Şekilleri (FAS)


Bu teslim şeklinde belirlenen yükleme limanında malların gemiye yüklenmeden gemi doğrultusunda (ingilizce'deki -alongside- ifadesinin türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır) teslim edilmesiyle, satıcı "teslim yükümlülüğünü" yerine getirmiş sayılır. ihracat ile ilgili gerekli tüm gümrükleme işlemleri satıcı sorumluluğundadır. Bu durum, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerini alıcının yerine getirmesini öngören önceki Incoterms versiyonlarının aksidir (Örn.lncoterms 1990).
Özetle satıcı sorumluluğu:

Anlaşma şartlarına göre malları hazırlar ve belirlenen yükleme limanında malları gemi doğrultusuna getirip teslim sorumluluğunu yerine getirir. ihraç gümrüğündeki tüm işlemler satıcı yükümlülüğündedir. Diğer yandan satış sözleşmesinde açık olarak belirtmek sureti ile bu işlemlerin alıcı tarafından yapılması sağlanabilir.
Özetle alıcı sorumluluğu:

Alıcı ithalat ile ilgili gerekli belge / izinleri almak ve gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür. Taşıma firması ile anlaşır ve navlun ücretini öder. Malların ithali veya transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Bu teslim şeklinde malların alıcı tarafından sigortalanması gerekir.

Teslim Şekilleri (FOB)


Bu teslim şeklinde belirlenen yükleme limanında malların gemi bordasına aktarılması ile satıcı "teslim yükümlülüğünü" yerine getirmiş sayılır. Bu noktadan itibaren mallara ait risk ve masraf sorumluluğu alıcıya aittir. Eğer taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmeleri niyetinde değillerse FCA, FAS terimleri kullanılmalıdır.
Özetle satıcı sorumluluğu:
Anlaşma şartlarına göre malları hazırlar ve belirlenen yükleme limanında gemi bardasına (küpeştesine) malları aktararak teslim sorumluluğunu yerine getirir. Hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere ihracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli formaliteleri tarnarnlarnalıdır. Diğer yandan satış sözleşmesinde açık olarak belirtmek sureti ile bu işlemlerin alıcı tarafından yapılması sağlanabilir.
Özetle alıcı sorumluluğu:

Alıcı ithalat ile ilgili belge i izinleri almak ve gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür. Taşıma firması ile anlaşır ve navlun ücretini öder. Malların ithali veya transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamaııdır. Bu teslim şeklinde malların alıcı tarafından sigortalanması gerekir.

Teslim Şekilleri (CFR)


Bu teslim şekli, malların varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesini ifade eder. Satıcı, hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere ihracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli formaliteleri tamamlamalıdır.
Özetle satıcı sorumluluğu:

Anlaşma şartlarına göre malları hazırlar, hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere ihracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli tüm formaliteleri tamamlarnalıdır. Taşıma firması ile anlaşma yaparak malların belirlenen varış yerine kadar navlun ücretini öder. Satıcı risk sorumluluğu aynen FOB teslim şeklinde olduğu gibi malların gemi bardasına geçmesi ile sona erer.
Özetle alıcı sorumluluğu:

Alıcı ithalat ile ilgili belgelizinleri almak ve gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür. Malları, boşaltma limanında ve boşaltma masraflarını ve liman masraflarını ödeyerek boşalttırır. Taşıma sırasında oluşan navlun hariç tüm masrafları alıcı ödemek zorundadır. Malların ithali veya transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamaııdır. Bu teslim şeklinde malların alıcı tarafından sigortalanması gerekir.

Teslim Şekilleri (CIF)


Bu teslim şekli, malların varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesini ifade eder. Satıcı, hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere ihracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli formaliteleri tamamlarnalıcır. Buna ek olarak taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı deniz sigortası sağlama yükümlülüğünü de kapsamaktadır.
Özetle satıcı sorumluluğu:
Anlaşma şartlarına göre malları hazırlar, ihraç gümrükleme işlemlerini tamamlar ve taşıma firması ile anlaşma yaparak malların belirlenen varış yerine kadar navlun ücretini öder ve malların taşınması ile ilgili sigortayı da yaptırır.Ancak Satıcı risk sorumluluğu aynen FOB/CFR teslim şekillerinde olduğu gibi malların gemi bardasına geçmesi ile sona erer.
Özetle alıcı sorumluluğu:

Alıcı ithalat ile ilgili belge/izinleri almak ve gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür. Malların ithali veya transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Malları, boşaltma limanında ve boşaltma masraflarını ve liman masraflarını ödeyerek boşalttım. Taşıma sırasında oluşan navlun/sigorta hariç tüm masrafları alıcı ödemek zorundadır.

Teslim Şekilleri (CPT)

 

Bu teslim şekli, malların belirlenen varış yerine kadar taşınmasında, navlunun satıcı tarafından ödendiğini ifade eder. Malların taşıma aracına aktarılmasından sonra maııarla ilgili kayıp, hasar riski ve sonradan oluşacak ek masraflar alıcıya geçer. Eğer karma taşıma yöntemi ile birden fazla taşıma aracı kullanılacaksa malların ilk taşıma aracına aktarılması ile birlikte satıcı risk sorumluluğu sona erer.
Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere ihracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer
gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli formaliteleri tamamlamaııdır. Belirlenen yere taşıma için taşıma firması ile gerekli sözleşmeyi yapar ve bedelini öder.
Özetle alıcı sorumluluğu:
ithal gümrüğü ile ilgili vergi dahil tüm işlemleri yerine getirir. Navlun dışındaki taşıma sırasındaki tüm
masrafları üstlenir. Transit taşıma nedeni ile oluşacak masraflar da alıcıya aittir. Boşaltma masrafları da navluna dahil edilmemişse bunu da karşılayarak malı taşıma firmasından teslim alır. Ayrıca mallara ait
sigorta yaptırma sorumluluğu da alıcıdadır.

Teslim Şekilleri (CIP)


Bu teslim şeklinde CPT teslim şeklindeki satıcı sorumluluklarına ek olarak sigortanın da sağlanması da söz konusudur. Taşımacıya teslim ile birlikte satıcı teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.

Eğer kombine (birden fazla taşıma aracı kullanılacak bir taşıma söz konusu ise) ilk taşıma aracına teslim ile satıcı sorumluluğu sona erer.
Özetle satıcı sorumluluğu:

ihraç gümrüğündeki vergiler dahil tüm masrafları öder ve işlemleri yaptırır. Belirlenen yere taşıma için gerekli sözleşmeyi yapar ve bedelini öder. Sigortayı temin eder. Sözleşmede ayrıca belirtilmemişse satıcı sigorta sorumluluğu minimum kapsamlı bir sigorta ile sınırlıdır. Alıcı tarafından ayrıca talep edilmesi ve üzerinde mutabık kalınması halinde grev, savaş gibi ilave riskleri kapsayan bir sigorta kapsamı sağlamakla yükümlü olacaktır.Malların ilk (ana) taşıma aracına teslimi ile birlikte taşımaya ait ek masraf ve risk sorumluluğu alıcıya geçer.
Özetle alıcı sorumluluğu:
ithal gümrüğü ile ilgili vergi dahil tüm işlemleri yerine getirir. Navlun dışındaki taşıma sırasındaki tüm masrafları üstlenir, Transit taşıma nedeni ile oluşacak masraflar da alıcıya aittir. Boşaltma masrafları da navluna dahil edilmemişse bunu da karşılayarak malı taşıma firmasından teslim alır.

Teslim Şekilleri (DAF)


Sınırda teslim, malların gümrük çıkış işlemlerinin tamamlanmış olarak sınırda, bitişik ülkenin gümrük sınırından hemen önce, belirlenen yerde ve noktada teslime hazır hale getirilmesi ile satıcı yükümlülüğünün sona ermesi anlamına gelir. "Sınır" terimi ihracatın yapıldığı ülke dahil her tür sınırı tanımlamak için kullanılabilir. Dolayısıyla söz konusu "sınır" ın terim içinde bir yer veya nokta olarak ismen belirtilmesi büyük önem taşımaktadır.

Eğer teslim, varış limanında, gemide veya iskelede (rıhtımda) gerçekleşecekse DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır.
Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malları alıcının tasarrufuna bırakmak için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmelidir. Satıcı adına kesin bir yükümlülük olmamakla birlikte malların teslim yerine kadar her türlü masraf ve riskin satıcıya ait olduğu düşünüldüğünde bu ana kadarki taşımanın satıcı tarafından sigorta ettirilmesi beklenir. (Uygulanabildiği ölçüde transit geçişlere ait gümrük masrafını da karşılar)
Özetle alıcı sorumluluğu:

Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini ve diğer resmi izni veya belgeleri temin etmeli ve uygulandığı ölçüde malların ithali ve daha sonra taşınmaları için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamaıldır.

Teslim Şekilleri (DES)


DES terimi, ithalat için gümrüklenmemiş malların belirtilen varış limanında gemide alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade eder. Malların boşaltmadan önce varış limanına getirilmesi ile ilgili tüm hasar ve masraf satıcı tarafından karşılanmalıdır. Taraflar malların boşaltmasına ilişkin hasar ve masrafları alıcının üsııenmesi arzusunda iseler, artık DEQ terimi kullanılmalıdır.
Özetle satıcı sorumluluğu:

Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malları alıeının tasarrufuna bırakmak için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmelidir. Ayrıca uygulanabildiği ölçüde malların ihracı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için gerekli tüm gümrük işlemlerini de tamamlamaııdır. Satıcı adına kesin bir yükümlülük olmamakla birlikte malların teslim yerine kadar her türlü masraf ve riski n satıcıya ait olduğu düşünüldüğünde bu ana kadarki taşımanın satıcı tarafından sigorta ettirilmesi beklenir. Özetle alıcı sorumluluğu:

Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmeli ve uygulandığı ölçüde malların ithali için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamaılıdır.

Teslim Şekilleri (DEQ)

DEQ terimi, ithalat için gümrüklenmemiş malların belirtilen varış limanındaki rıhtımda alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade eder. Malların varış limanına getirilmesi ve boşaltılması ile ilgili tüm hasar riski satıcıya ait olup, oluşan masraflar da satıcı tarafından karşılanmalıdır. DEQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğünü alıcının üstlenmesini öngörür (Incoterms 1990 'da bu masraf satıcıya ait olarak tanımlanmıştı).
Fakat taraflar bu masrafları kısmen ya da tamamen satıcı yükümlülüğüne koymak isterlerse satış sözleşmesine buna ilişkin açık bir kayıt konmalıdır. Malların rıhtımdan limanın içinde veya dışında başka bir yere aktarılmasına ilişkin hasar ve masrafı satıcıya ait olmasını isterlerse DDUIDDP terimleri kullanılmalıdır.
Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malları alıcının tasarrufuna bırakmak için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmelidir. Ayrıca uygulanabildiği ölçüde malların ihracı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için gerekli tüm gümrük işlemlerini de tamamlamaııdır. Satıcı adına kesin bir yükümlülük olmamakla birlikte malların teslim yerine kadar ulaştırılmasına ilişkin masraflar ve riskin satıcıya ait olduğu düşünüldüğünde taşımanın, satıcı tarafından sigorta ettirilmesi beklenir.
Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmeli ve uygulandığı ölçüde malların ithali için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.
Teslim Şekilleri (DEQ)

DEQ terimi, ithalat için gümrüklenmemiş malların belirtilen varış limanındaki rıhtımda alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade eder. Malların varış limanına getirilmesi ve boşaltılması ile ilgili tüm hasar riski satıcıya ait olup, oluşan masraflar da satıcı tarafından karşılanmalıdır. DEQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğünü alıcının üstlenmesini öngörür (Incoterms 1990 'da bu masraf satıcıya ait olarak tanımlanmıştı).
Fakat taraflar bu masrafları kısmen ya da tamamen satıcı yükümlülüğüne koymak isterlerse satış sözleşmesine buna ilişkin açık bir kayıt konmalıdır. Malların rıhtımdan limanın içinde veya dışında başka bir yere aktarılmasına ilişkin hasar ve masrafı satıcıya ait olmasını isterlerse DDUIDDP terimleri kullanılmalıdır.
Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malları alıcının tasarrufuna bırakmak için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmelidir. Ayrıca uygulanabildiği ölçüde malların ihracı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için gerekli tüm gümrük işlemlerini de tamamlamaııdır. Satıcı adına kesin bir yükümlülük olmamakla birlikte malların teslim yerine kadar ulaştırılmasına ilişkin masraflar ve riskin satıcıya ait olduğu düşünüldüğünde taşımanın, satıcı tarafından sigorta ettirilmesi beklenir.
Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmeli ve uygulandığı ölçüde malların ithali için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.
Teslim Şekilleri (DOP)

DDP terimi, ithalat için gümrüklenmiş malların belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltılmadan alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade eder. Satıcı uygulandığı ölçüde, varış ülkesinde ithalat için herhangi bir "ithalat resmi" (bu terim, gümrük işlemlerini gerçekleştirme sorumluluğu ve rizikosunu ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri, gümrük resimlerini, vergileri ve diğer harçları da kapsar) dahil, malların buraya taşınmasıyla ilgili tüm hasar ve masrafları yüklenmelidir. Buna rağmen taraflar bu masrafları kısmen ya da tamamen satıcı yükümlülüğünden çıkarmak isterlerse (örneğin KDV) satış sözleşmesine buna ilişkin açık bir kayıt konmalıdır.
Eğer teslim için öngörülen bir liman ise ve teslimin gemi içinde veya rıhtımda yapılması düşünülüyorsa DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır.
EXW terimi satıcı için asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi azami yükümlülüğü gösterir. Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malları alıcının tasarrufuna bırakmak için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmelidir. Ayrıca uygulanabildiği ölçüde malların ihracı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için gerekli tüm gümrük işlemlerini de tamamlamaııdır. Satıcı adına kesin bir yükümlülük olmamakla birlikte malların teslim yerine kadar ulaştırılmasına ilişkin masraflar ve riskin satıcıya ait olduğu düşünüldüğünde taşımanın, satıcı tarafından sigorta ettirilmesi beklenir.
Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etme li ve uygulandığı ölçüde malların ithali için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamaltdır.
 
 

YÖNETİM
Kızılırmak Mahallesi 1442. Sokak No:4/29 Kat:8 Çukurambar/ANKARA
Tel.: 0(312) 215 10 10
Faks: 0(312) 212 59 59
ANTREPO
Eski İstanbul Yolu, Dağkaya Mahallesi,2047. Sokak No:13, 13/A Saray/ANKARA
Tel: 0(312) 312 48 48- 0(312) 812 11 11
Fax: 0(312) 812 10 20
SARAY MERKEZ ŞUBE
Eski İstanbul Yolu, Dağkaya Mahallesi,2047. Sokak No:13, 13/A Saray/ANKARA
Tel: 0(312) 312 48 48- 0(312) 812 11 11
Fax: 0(312) 812 10 20
ESENBOĞA ŞUBE
Esenboğa Gümrük Müdürlüğü Binası Yanı, Kargo Acentacılar Binası No:20 Esenboğa Havalimanı/ ANKARA
Tel: 0(312) 398 12 12 -Fax: 0(312) 398 08 08
KONYA ŞUBE
Büyük Sinan Mahallesi, Ankara Caddesi Şerefkent Sitesi
No: 120/B 42050 Karatay/KONYA
Tel: 0(332) 235 75 80 - Fax: 0(332)235 75 66
AKSARAY ŞUBE
Büyükbölcek Mahallesi 2434. Sokak, Bakan Apartmanı
No:30/ 38200 AKSARAY
Tel: 0(382) 215 42 48-49-50 - Fax: 0(382) 215 45 51