• info@sfgumruk.com.tr
 • 0(312) 812 11 11
HİZMETLERİMİZ

Dış Ticaret Danışmanlığı

Biz SF Şirketler Grubu olarak  firmalarımızın gümrük işlemlerini hazırlık aşamasından başlayarak, tüm gümrük prosedürlerini doğru ve en hızlı şekilde takip etmekteyiz.  Hizmet verdiğimiz firmalarımıza her zaman en doğru bilgiyi açık şekilde vermeyi, onların hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruma bilincini ve aynı zamanda, bize emanet edilen firmalarımızın ticari sırlarını saklamayı, temel ilkemiz olarak kabul etmiş bulunmaktayız.

Ayrıca her çıkan yeni mevzuat, konuda uzman ekibimiz tarafından yorumlanarak firmalarımıza açıklayıcı bir şekilde iletilmektedir.

SF Şirketler Grubu 35 yılı aşkın tecrübesi ile sizlerin de yanında olmaktan mutluluk duyacaktır.

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TANIMLAR

 • İhracat: Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılmasına ilişkin dış ticaret işlemi.
 • İhracat Vergileri: Eşyanın ihracatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükler ile tanım politikası veya işlenmiş tarım ürünleri ile ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ihracat vergilerini ifade eder.
 • İhtisas gümrüğü: Sadece Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen eşyanın gümrük işlemlerinin yapıldığı ve bu eşyaların muayenesi için özel cihazlarla donatılmış gümrük idareleridir.
 • İkinci Muayene: Kontrol amacıyla gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş yardımcıları, kontrolörler ve gümrük idare amirleri tarafından muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış giriş, çıkış ve transit eşyasının ikinci defa muayene edilmesidir. Bu kişiler gümrük işlemlerinin her safhasında gözetim ve denetlemeye yetkilidirler.
 • Iskonto: Bir varlığın üzerinde kayıtlı değerinde yapılan indirimdir.
 • İthalat: Dış ticaret işlemleri kapsamında bir ülkenin diğer ülkelerden mal ve hizmet satın alması
 • İthalat vergileri: Eşyanın ithalatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini ifade eder.
 • İthalatta Gözetim Önlemleri: Bir malın ithalatını gözetim altında tutarak, zarar tehdidinin fiili hale dönüşmesi olasılığı karşısında hızla harekete geçmesinin sağlanmasını amaçlayan önlemler.
 • Kambiyo: Para veya para yerine geçen değerlerin değiştirilmesi ile ilgili işlemler.
 • KKDF(Kaynak Kullanım Destekleme Fonu): Ülke kaynaklarının verimli ve ülke yararına kullanılmasına katkı sağlamak, belirli kredilerden kesilen fon tutarlarını ülke ekonomisi için önceliği bulunan sektörlerde kullanılmasını gerçekleştirmek amacını güden, ithalatta vadeli mal alışlarında mal bedelinden belirli bir oranda alınan fondur.
 • Kota: Bir takvim yılı içinde veya belirli bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ticaret miktarıdır.
 • Menşe: Eşyanın ekonomik milliyetine menşe denir.
 • Muayene: Eşyanın beyana uygunluğunun denetlenmesi amacıyla gümrük muayene memuru veya diğer yetkili memurlar tarafından yapılan fiziki, belge veya sonradan kontrolüdür.

1 - Fiziki muayene: Eşyanın gümrük muayene memurları veya muayeneye yetkili diğer görevliler tarafından fiziksel özelliklerine göre yapılan fiziki muayene üç şekilde yapılmaktadır.

 • Tam muayene: Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesini ifade eder.
 • Kısmi muayene: Eşyayı temsil eden bir ya da birkaç kabın açılarak muayenesini ifade eder.
 • Haricen muayene: Eşyanın kaplarının dıştan muayenesini ifade eder.

2 - Belge Kontrolü: Belge kontrolümde, beyannameyi alan muayene memuru beyannamedeki bilgileri ve eklerini inceler; tarife, kıymet, miktar, yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemler ve duruma göre TEV(Telafi Edici Vergi) söz konusu ise, buna ilişkin belge kontrollerinin de yaptıktan sonra uygun bulur ise, bu hususu beyanname üzerinde gösterir ve beyanname üzerinde onay verir.

3 - Sonradan Kontrol: Sonradan kontrol eşyanın ve buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya verilen eşyanın mükellefe tesliminden sonra kontrol edilmesidir.

 • Mücbir Sebep: Önceden göz önüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış bir etkiden kaynaklanmayan olay.
 • Navlun: Dış ticarette alınan taşıma ücretidir.
 • ÖTV(Özel Tüketim Vergisi): Bazı lüks mallardan alınan vergidir.
 • Anti Damping Vergisi: Dış ticarette damping yaparak haksız rekabete neden olan ülke veya firmalara konan vergi.
 • Antrepo: Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den geçirilmesi yasak olmayan veya yabancı memleket eşyası ile çıkış hükmünde olmak üzere ihraç edilecek ürünlerin transit veya yeniden ihraç edilmek üzere gelen eşyanın koyulduğu yerlerdir.
 • Basitleştirilmiş Usul: Gümrük idarelerinde uygulanan usul ve formalitelerinin basitleştirilmesi amacıyla bazı şartlara bağlı olarak genel kuralarda yapılan değişikliklerdir.
 • CE İşareti: Bir ürünün AB tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibari ile sınıflandırılması ürün gruplarını uyması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuat ve emirlere uygunluğunu gösteren işaret.
 • Dahilde İşleme: İhracatı teşvik amacı ile üçüncü ülke girdileri kullanılarak üretilen eşya için izin belgesi sahibine gümrük vergileri açısından avantaj sağlayan bir gümrük rejimidir.
 • Damping: Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olması.
 • Dış Ticaret: Bir ülkedeki tüm kamu ve özel kuruluş ve kişilerin diğer ülkelerle yaptıkları mal ve hizmet alım satımı.
 • Finansal Kiralama: Bir menkul veya gayrimenkul ekonomik ömrünün belirli süresi veya tamamı boyunca mülkiyetinin kiraya veren ve kullanım hakkını ise belirli bir bedel karşılığında kiracıda bırakan kira süresi sonunda varlığın geri verilmesi veya belirli bir bedel karşılığından mülkiyetin kiracıya devredilmesini öngören bir finansman yoludur.
 • Forfaiting: İhracat işlemlerinden doğan, ancak henüz vadesi gelmemiş bir alacağın, daha sonra hak sahiplerine rücu hakkı olmaksızın forfaiten denilen firmalarca satın alınmasıdır.
 • Geçici İhracat: Gümrük kanunun ilgili maddesine göre geri getirilmek üzere yapılan ihracat işlemidir.
 • Genelge: Yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını açıklamak ve belirli bir konuda açıklayıcı bilgi vermek üzere yetkili idareler tarafından ilgili kurum ve kişilere gönderilen yazı, tamim.
 • Geri Gelen Eşya: Gümrük mevzuatı uyarınca boyanmak, tamir gibi çeşitli nedenlerle geçici çıkış yapılan, sair nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkan yolcu ve yük eşyaları ile kesin ihracat yapılmış fakat sipariş ve ev safına uymayan ürünlerin Türkiye’ye geri gelmesini ifade eder.
 • GTİP(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu): Dış ticarete konu olan malların çeşitli özellikleri dikkate alınarak numaralandırılmasında her mal veya mal grubuna verilen kod numarası.
 • Gümrük Vergileri: Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder.
 • Hariçte İşleme: Serbest dolaşımdaki eşyanın gümrük bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilip işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesine imkân tanıyan gümrük rejimidir.
 • Gümrük Kontrolü Altına İşleme Rejimi: Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmeleri, gümrük kontrolü altında işleme rejimleri hükümleri uyarınca yapılır. Elde edilen bu tür ürünler işlenmiş ürün olarak adlandırılır.
 • Reddiyat: Eşyadan çeşitli nedenlerle alınan fazla verginin gümrük mevzuatınca belirlenen süre içerisinde geri verilmesidir.
 • Serbest Bölge: Türkiye gümrük bölgesinin parçaları olmakla birlikte,

a - Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabii tutulmamak, serbest dolaşıma girmemek kaydıyla konulduğu; gümrük vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından, Türkiye gümrük bölgesi dışında olduğu kabul edilen;

b - Serbest dolaşımdaki eşyanın ise çıkış rejimi hükümlerine tabii tutularak konulduğu yerlerdir.

 • Standardizasyon: Üretim, ticaret veya hizmet alanlarında faaliyetlerin yeknesak kurallara göre düzenlenmesi.
 • Supalan: Eşyanın geçici depolama alanına boşaltılmaksızın bulunduğu aracın üzerine muayene edilerek sahibine teslim edilmesi işlemine supalan denir.
 • Sübvansiyon: Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya GATT 1994’ün XVI. Maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini ifade eder.
 • Tasarruflu Yazı: Kanun, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ veya idareye intikal etmiş çeşitli konularda idarenin resmi görüşünün duyulması amacıyla çıkarılan yazı.
 • Tasfiye: Gümrüğe terk edilen, terk edilmiş sayılan, müsadere edilen veya bekletilmesi sakıncalı görülen eşyanın tüzükte belirlenen esaslara göre tahsisi, satılması veya imha işlemidir.
 • Tebliğ: Kanun, tüzük, yönetmeliklerin uygulanışı göstermek veya herhangi bir konuda bilgi vermek üzere Resmi Gazete’de yayımlanan resmi yazılardır.
 • TEV(Telafi Edici Vergi): Yapımında kısmen veya tamamen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılan eşyanın gümrük birliğine üye diğer bir ülkeye ihracı sırasında ortak gümrük tarifesi üzerinden alınan vergi.
 • Teminat Mektubu: Kanunen kabul edilen bir banka tarafından verilen, gümrük vergilerinin zamanında ve usulüne uygun olarak bankanın gerektiğinde ödemeye kefil olduğu güvence belgesi.
 • Tescil Onayı: Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde yürütülecek işlemlere ilişkin yönetmelik uyarınca, tescil edilen özet beyan veya gümrük beyannamesinin ilgili memur tarafından bilgisayar ortamında kabulü ile bunların dökümleri üzerine imza atılmak ve mühür basılmak suretiyle yapılan onay işlemidir.
 • Transit: İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyayla, ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması rejimidir.
 • Transit Ticaret: İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın yurt dışından gelen faturasından daha yüksek bedelli yeni bir fatura kesilerek ve alınan faturalarla birlikte bankadan transit ticaret formunu onaylatılarak ve gümrük işlemleri bitirilerek Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir serbest bölgeye, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki serbest bölgeye veya başka bir ülkeye gönderilmesidir.
 • Yatırım Teşvik: Yatırımları özendirmek için devlet tarafından yatırımcılara sağlanan maliyeti düşürücü veya karlılığı arttırıcı kolaylıklar, ödemeler gibi önlemler.