• info@sfgumruk.com.tr
 • 0(312) 812 11 11
FAYDALI BİLGİLER

241 Usulsüzlük cezası nedir?

Gümrük Kanununda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere bu kanuna ve bu kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere kesilen cezaya denir. Gümrük Kanununun 241. maddesinde yer aldığından 241 ya da usulsüzlük cezası diye adlandırılır.

Gümrük Rejimi nedir?

Serbest Dolaşıma giriş rejimi,-Transit rejimi,- Gümrük antrepo rejimi,- Dahilde işleme rejimi,- Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,- Geçici ithalat rejimi,- Hariçte işleme rejimi,- İhracat rejimi.

GTİP ne demektir?

GTİP’in açılımı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’dur. Gümrük Tarife İstatistik pozisyonu Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8. rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10. rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 11-12. rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

Gümrük beyannamesi yerine geçen belgeler nelerdir?

İlgili gümrük rejimi uyarınca beyanın yapıldığı Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, Tır Karnesi, Ata Karnesi, Kumanya Listesi gibi belgeler gümrük beyannamesi kabul edilir.

Serbest dolaşımdaki eşya ne demektir?

Serbest Dolaşımdaki Eşya; Tümüyle Türkiye veya toplulukta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır. Bu itibarla menşe ve serbest dolaşım kavramları arasında fark bulunmaktadır.

Eşyanın gümrük kıymeti nedir?

Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, Gümrük Kanunu çerçevesinde belirlenen kıymettir. İthal eşyasının gümrük kıymeti ise eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta Gümrük Kanunu uyarınca gerekli düzeltmelerin de yapıldığı fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.

Eşyanın gümrük kıymeti nasıl tespit edilir?

Eşyanın gümrük kıymeti aşağıdaki 6 yönteme göre tespit edilir;

 • Satış bedeli yöntemi
 • Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi
 •  Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi
 • İndirgeme yöntemi
 • Hesaplanmış kıymet yönetimi
 • Son yöntem

İthal eşyasının kıymeti tespit edilirken yukarıda yer alan yöntemler sırayla uygulanır ve bir üstteki yöntemle tespit edilebildiği sürece bir alttaki yönteme geçilmez, ancak yükümlünün talebi ve gümrük idaresinin uygun görmesi durumunda hesaplanmış kıymet yöntemi, indirgeme yönteminden önce kullanılabilir.

Nispi aidat nedir?

Nispi yani nispete göre, belirli bir nispet doğrultusunda anlamına gelir. Bu durumda nispi aidat, apartman aidatı gibi her ay sabit ödenen bir tutar değil, yapılan işin sonucunda elde edilen bir gelirin nispetine göre alınan bir aidattır.

Aynı işi yapan meslek mensuplarınca oluşturulmuş, devlete kayıtlı organizasyonlar ya da devletçe görevlendirilmiş meslek kuruluşlarınca belirlenen ve üyelerince tespit edilen koşullar doğrultusunda- ihracatçılar birliğinde yapılan ihracatın FOB tutarının binde biri oranında değişen oranlarda- alınan aidatlardır.

Supalan nedir?

İthal edilen malın araç değiştirmeden ve boşaltılmadan alıcıya telsimidir. Mülga 1615 sayılı gümrük kanununa göre; eşyanın geçici depolama veya antrepoya boşaltılmaksızın bulunduğu aracın üzerinde muayene edilerek sahibine teslim edilmesi işlemine supalan denir. Eşyanın bulunduğu taşıtın cinsine göre supalan işlemi, deniz üstü, kamyon üstü ve vagon üstü olarak da adlandırılabilir. Ancak herhangi bir liste olmayıp, firmaların gümrükçe onaylanmış statüde olmaları veya eşyanın tebliğde sayılan vasıflara uyması gerekmektedir. Beyanname üzerinde şerh verilmesi talep için yeterlidir.

Kırmızı hat nedir?

Gümrük sahalarında, açılan gümrük beyannamesinin tescil memuru tarafından tescil onay işlemi yapılırken, belli kıstaslara göre atanan (örneğin; yüksek bedel, uzak doğu malı, hassas malzeme v.b) malzemenin fiili durumunu kontrol anlamına gelen terim. Fiziki muayene anlamına da gelir. Kırmızı hatta düşen bir gümrük beyannamesine ait malın, muhakkak ilgili muayene memuru tarafından fiziki olarak muayenesi, gerekiyorsa tartımı, sayımı yapılmalıdır.

Sarı hat nedir?

Bir gümrük evrakının yapılan risk değerlendirmesine göre sarı hatta düşmesi demek, malın fiziksel olarak muayenesinin yapılmasına gerek olmadığı sadece gümrük beyannamesi ile ekinde sunulan vesaiklerin karşılaştırılmasının yeterli olacağı anlamına gelir. Bir diğer adı da belge kontrolüdür.

Mavi hat nedir?

Gümrüğe sunulan beyanname muhteviyatı eşyanın belge ya da fiziki muayene yapılmaksızın(sonradan kontrole tabi olarak) gümrük işlemlerinin sonuçlandırması anlamına gelir. Bu hatta bir evrakın düşebilmesi için beyan sahibinin muhakkak onaylanmış kişi statü belgesi olması gerekir.

A.TR Dolaşım belgesi nedir? Ne amaçla kullanılır?

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’da A.TR Dolaşım Belgesi; Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge olarak tanımlanmaktadır. A.TR Dolaşım Belgesi ilişkili olduğu eşyanın gümrük birliğinde serbest dolaşımda olduğunu göstermektedir. Bu itibarla gümrük birliği kapsamındaki bir ülkeden gelen ancak A.TR Dolaşım Belgesi bulunmayan bir eşyaya 3 üncü ülkelere uygulanan vergi oranları uygulanmaktadır.

Demoraj nedir?

Demiryolu/denizyolu taşımacılığı şartları çerçevesinde yükleme/boşaltma için müsaade edilen serbest süreyi ki bu çoğunlukla 48 saattir, aşma halinde ödenecek ceza anlamına gelir. Ancak bizim kullandığımız manası ile deniz taşımacılığında konteynırı belli bir süre içinde teslim etmeyen müşterinin konteynırın ait olduğu firmaya ödemekle yükümlü olduğu bir nevi günlük kira bedelidir.

Borsa tescil beyannamesi nedir? Ne amaçla kullanılır*

Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biridir. Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini sağlamak üzere ve bürokratik işlemlerin azaltılması, borsaların geliştirilmesi için zirai ürün gümrük çıkış işlemlerinde ihracatçıdan istenmektedir. Borsa Tescil Beyannamesi, ticaret borsalarının 13 Temmuz 1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kotasyon listelerinde bulunan zirai ürünlerin ihracında talep edilmektedir.

Antrepo nedir? Çeşitleri nelerdir?

Antrepo kelime olarak Fransızcadan dilimize geçmiştir ve kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına gelmektedir. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. Ayrıca antrepolar eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

Antrepo Çeşitleri: Antrepolar; gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır.

1.Özel Antrepo: Sadece antrepo işletmecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C,D, E Tipi olmak üzere kendi sırasında 3’e ayrılır.

Ardiye nedir? Nasıl hesaplanır?

Ardiye, ithalatta bir yükün limana tahliye edildiği günden liman sahasından çıkış yaptığı güne kadar( kara yolu veya eniz yolu ile) liman sahasındaki bekleme süresini kapsar. Bu sürenin hesaplanmasında tahliye edildiği gün ile çıkış yaptığı gün dâhil olmak üzere ortaya çıkan bekleme süresi, liman ithalat tarifesindeki günlük ithalat ardiye rakamı ile çarpılarak ortaya çıkan sonuçtur.

Ata karnesi nedir?

Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkân sağlayan teminat yerine geçen belgedir. Geçerlilik süreleri verildikleri tarihten itibaren 1 yıl olan ATA Karneleri Oda’lardan dilekçe, teminat mektubu, taahhütname, yetki belgesi, imza sirkülerinin fotokopisi ve ihraç edilecek malların cinsi, adedi ve birim fiyatının belirtildiği genel bir listenin ibrazı ile temin edilerek kullanıldıktan sonra Oda’ya iade edilmelidir. Bitkiler, temizlik malzemeleri, gıda maddeleri, broşürler gibi eşya ve hediye edilen, atılan, bozulan ve dış ülkelerde kullanılan tüketim malzemeleri ile halen satışı yapılan veya satışa arz edilen eşyalar için ATA Karnesi düzenlenemez.

Bağlayıcı Menşe Bilgisi nedir?(BTB)

Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık(Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karardır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi nedir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi(BTB), yazılı talep üzerine Müsteşarlık tarafından verilen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırılmasına ilişkin idari karardır. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için bağlayıcı niteliktedir.

CE Uygunluk İşareti nedir?

Avrupa Birliği ülkelerinde Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olarak ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

CMR nedir?

CMR, Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyat için Mukavele Sözleşmesi’dir. Karayolu taşımalarında meydana gelecek hukuki ihtilafların çözümünde CMR hükümleri uygulanmaktadır. Türkiye söz konusu sözleşmeyi 2 Aralık 1994 tarih, 94/6322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onamıştır.

DAC Teminatı nedir?

DAC teminatı deniz ticaret odası ile gümrük idaresi arasında imzalanmış bulunan bir protokole göre verilen bir global teminat sistemidir. Bu teminat yalnızca bir deniz gümrüğünden bir deniz gümrüğüne veya bir deniz gümrüğünden bir kara gümrüğüne veya bir kara gümrüğünden bir deniz gümrüğüne yapılacak transit işlemlerinde kullanılan bir teminattır. Yani bir kara gümrüğünden bir kara gümrüğüne yapılan bir aktarmada bu teminat türü kullanılmaz.

Dâhilde İşleme Rejimi nedir?

Dâhilde İşleme Rejimi; serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanmak suretiyle veya bu amaçla serbest dolaşıma giren ya da eşdeğer eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir veya daha fazla işlem görerek, işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, elde edilen ürünlerin ihraç edilmesinin esas olduğu, ihracatın gerçekleşmesi halinde teminatın veya alınan vergilerin geri verildiği bir rejimdir.

Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilebilecek ürünler nelerdir?

İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile işlem görmüş bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını sağlayan madde (yakıt ve yağ dahil) ya da hizmetin devamını sağlayan madde (yedek parça vb.) ambalaj ve işletme malzemesi ithal edilebilir. İşletme malzemesi ifadesinden ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemenin anlaşılması gerekmektedir. Bununla birlikte şartlı muafiyet çerçevesinde ve belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılabilecek işleme faaliyetleri nelerdir?

 • Eşyanın montajı
 • Kurulması
 • Diğer eşya ile birleştirilmesi

Dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

Elleçleme nedir?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder.

Geçici ithalat nedir? İzin nereden alınır?

Gümrük Kanunu’nun 128. maddesinde geçici ithalat rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.

Geçici ithalat izni için Geçici İthalat Rejimi İzin Talep formu ve ilgili belgelerle birlikte gümrük müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Geçici ithalat türleri nelerdir?

Geçici ithalat rejimi çerçevesinde, tam muafiyet ya da kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilmesi mümkündür.

Tam muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyanın vergileri teminata bağlanmakta ve söz konusu eşyanın yurt dışı edilmesi durumunda alınan teminat iade edilmektedir. Kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyadan ise Türkiye Gümrük Bölgesinde kaldığı her ay için söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergilerin %3’ü tahsil edilmekte ve eşyanın yurt dışına gönderilmesi durumunda tahsil edilen vergiler geri verilmemektedir. Türkiye Gümrük Bölgesine tam muafiyet ve kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilebilecek eşya ilgili mevzuatta belirlenmiştir.

Geçici ithal edilen eşyanın yurtta kalma süresi ne kadardır? Bu süre uzatılabilir mi?

Geçici ithalata ilişkin mevzuatta, bir takım eşyanın Türkiye gümrük bölgesinde kalabileceği süre belirlenmiştir. Kalış süresi belirlenmeyen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’nde kalış süresi ise, eşyanın özelliği ve eşya sahibinin talebi doğrultusunda gümrük müdürlükleri tarafından belirlenmektedir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde verilen sürenin uzatılması mümkün bulunmakta, ancak eşya mülkiyetinin devredilememesi veya eşyanın uzun süreli yatırımlarda kullanılması halleri dışında 24 ayı aşan süre uzatımı yapılamamaktadır.

Global Teminat nedir?

Düşümlü çalışan toplu teminat türüdür. Genelde Antrepo işletmeleri tarafından kullanılır. Global teminattaki düşüm ve artımlar sistem tarafından takip edilir. Beyannamenin tescili ile birlikte teminattan düşüm yapılır. Beyanname kapandığı zaman ise otomatik olarak teminat yükselir.

Gümrük Birliği tam olarak nedir?

Bir Gümrük Birliği demek, malların tek bir gümrük alanı içinde olduğu gibi serbestçe dolaşabilmeleri ve tarafların üçüncü ülkelerden gelen ithalat için aynı dış tarifeyi ve aynı ticaret politikasını uygulamaları demektir. Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği, tipik bir gümrük birliğinin ötesine gitmektedir çünkü rekabet, teknik mevzuatın uyumlaştırılması, tekellerin kaldırılması ve fikri mülkiyetin korunması gibi ilave bazı konuları içine almaktadır. Bu ilave unsurların amacı, piyasaları daha da bütünleştirmek ve Türkiye’yi AB’ye daha çok yaklaştırmaktadır.

Hariçte İşleme Rejimi nedir? Bu rejim sayesinde sağlanan kolaylıklar nelerdir?

Gümrük Kanunu’nun 135. maddesinde Hariçte İşleme Rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tanımdan hareketle Hariçte İşleme Rejimi’nin, üretim maliyetlerini azaltarak rekabet güçlerini arttırmak isteyen üreticilerin, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yaptıkları işleme faaliyetleri olarak tanımlanması da mümkündür

Hariçte İşleme Rejimi’nin faydalarını şu şekilde özetlemek mümkündür;

 • Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ucuz işgücünden faydalanabilirsiniz,
 • Türkiye Gümrük Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan işleme faaliyetlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Yurt dışında tamir edilmesi gereken makinelerinizin tamiratını yaptırabilirsiniz.

Tamir amacıyla yurtdışına gönderilen eşyanın geriye ithal edilmesi esnasında vergi ödenir mi?

Tamir amacıyla yurt dışına gönderilen eşyanın geri dönüşünde serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır. Söz konusu eşyanın tamiratının, garanti kapsamında, söz konusu eşyadaki imalat hatasının düzeltilmesi gibi nedenlerle yapılmış olması ve karşılığında herhangi bir ödeme yapılmamış olması durumunda, söz konusu eşya serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girmektedir. Hangi hallerde tam muafiyet uygulanmayacağı, ilgili mevzuatta belirlenmiştir. Tamirat karşılığında bir bedel ödenmesi söz konusu ise, eşyanın gümrük kıymeti tamirat bedeli üzerinden, eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki vergi oranı ve vergilendirmeye ilişkin diğer unsurlara göre belirlenir.

KKDF ne demektir? Niye ödenir?

Kaynak kullanım destekleme fonu kesintisi mevcut durumda tüketici kredileri hariç her türlü kredi faiz geliri üzerinden %3, tüketici kredilerinden %10 olarak kesilen vergidir. İthalat bedelinin yurt dışına peşin değil de vadeli olarak ödenmesi de yurt dışından sağlanan bir kredi kapsamında değerlendirildiği için yapılacak ithalatın kıymet üzerinden %3’ü oranında bankalara yatırılan bedele denir.

Mahrecine iade ne demektir?

Mahrecine iade, eşyanın, ithalatçısı tarafından geldiği yere geri gönderilmesidir. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmiş ancak herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmamış eşyanın, antrepoya alınan eşyanın veya serbest dolaşımda bulunan eşyanın, mahrecine iade edilmesi mümkündür. Ancak, mahrecine iade edilen eşyanın serbest dolaşıma sokulması nedeniyle ödenen vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, söz konusu eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilebilmesi için gerekli ilk kullanım dışında kullanılmamış olmasına bağlıdır.

Nihai kullanım nedir?

Nihai kullanım, bazı eşyanın ithalinde, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nde belirlenmiş şartlara bağlı olarak indirimli ya nihai kullanımda önemli olan eşyanın hangi alanda kullanıldığıdır.

Serbest bölgelerdeki eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir mi?

Gümrük Yönetmeliği uyarınca, Türkiye’den serbest bölgelere gönderilen eşyaya ilişkin olarak düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı her türlü eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla, serbest bölgeye giriş aşamasında veya transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için de, bölgeye giriş aşamasında ön statü belgesi düzenlenmektedir.

Serbest Bölge’den AB’ye yapılacak ihracatlarda, ihraç eşyasına ilişkin A.TR Dolaşım Belgesi düzenletilmek istenmesi durumunda, ilgili Oda’ya ve gümrük idaresine eşyaya ilişkin ön statü belgesi ibraz edilmesi gerekir.

Tarife Kotası ne demektir?

Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını ifade eder. Tarife kotası deyimi, tarife kontenjanı anlamına da gelir.

Tercihli Tarife nedir?

İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarette karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulamasıdır.

Transit Rejimi nedir?

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktan diğerine taşınması transit rejimine girer.